Bệnh dại có lây từ người sang người?
(08:49 | 02/06/2014)
 - Gần đây tôi nhận được câu hỏi xoay quanh việc bệnh dại có lây truyền từ người sang người hay không. Để trả lời câu hỏi này, trước tiên tôi xin dịch một đoạn thông tin từ CDC Hoa Kỳ về bệnh dại.

PHƠI NHIM VI VI-RÚT DI

Mi người thường b bnh di t vết cn ca đng vt b di. Người ta cũng có th b bnh di nếu cht gây nhim t đng vt di (nước bt chng hn) tiếp xúc trc tiếp vi mt, mũi, ming hoc vết thương, nhưng nhng trường hp như vy thì hiếm.

Bnh nhân b bnh di, 1959. Ngun nh: en.wikipedia.org

Nhiu bn sinh viên ít có cơ hi tiếp xúc bnh nhân di, nên khó hình dung s gió s nước bnh nhân di ra sao. Chia s vi các bác mt đon video ghi li biu hin ca bnh nhân di. Gia đình bnh nhân đã cho phép s dng đon video này vi các mc đích đào to. Đon video là mt phn ca bài báo Furious Rabies after an Atypical Exposure đăng trên PLOS Medicine

Vết cào, trt, vết thương h hoc niêm mc b dính nước bt hay các cht có kh năng gây nhim khác (như mô não) t đng vt b di là nhng phơi nhim không cn. Đôi khi nhng báo cáo phơi nhim không cn như thế cn phi cho d phòng sau phơi nhim.

Hít phi virus bnh di trong khí dung cũng là mt đường phơi nhim không cn có nguy cơ, nhưng ngoi tr nhân viên phòng thí nghim, hu hết mi người s không gp phi khí dung virus bnh di.

Tiếp xúc khác như vut ve con vt di hoc tiếp xúc vi máu, nước tiu hoc phân ca đng vt di không phi là phơi nhim.

Nhng trường hp di lây truyn t người sang người duy nht được ghi nhn đy đ là tám người được ghép giác mc và ba người được ghép tng đc (solid organs). Nguy cơ này gim xung vi Hướng dn chp nhn cho giác mc và tng phù hp cũng như vic hiếm có người b di Hoa Kỳ.

Bên cnh lây truyn t ghép giác mc và tng, v mt lý thuyết, các phơi nhim cn và không cn gây ra bi người b nhim có th lây truyn bnh di, nhưng chưa có trường hp nào được ghi nhn. Tiếp xúc thông thường như chm vào người b bnh di hoc tiếp xúc vi dch hoc mô không gây nhim (nước tiu, máu, phân) không phi là phơi nhim và không cn d phòng sau phơi nhim. Ngoài ra, tiếp xúc vi mt người đang được tiêm vc xin di không phi là phơi nhim vi bnh di và không cn d phòng sau phơi nhim.

 

Ngun tham kho

1. CDC - Transmission: Exposure to the Virus - Rabies

ThS. BS. Nguyn Quc Thái

Khoa Truyn nhim, Bnh vin Bch Mai

Theo Bác sĩ Nội trú

 

Gửi Bình Luận Của Bạn Kiểu Gõ: Tắt Telex VNI
Họ tên
Email
Địa chỉ
file gửi:
Mã an toàn  
 
   
Tìm kiếm bài Viết
Xem bài Theo ngày Tháng
   
 
Các tin khác