Chuẩn đoán hình ảnh
SBTK
Tác giả : GS. Hoàng Đức Kiệt
SDLM
Tác giả : PGS. TS Phạm Minh Thông
STTXQN
Tác giả : TS.BS NGUYẾN VĂN THÀNH
STĐMCX
Tác giả : PGS. TS Phạm Minh Thông và TS Bùi Văn Giang