Hô hấp - Bệnh phổi
SUTT
Tác giả : TS. NGUYỄN THANH HỒI
SHEN
Tác giả : Hội Lao Và Bệnh Phổi Việt Nam
CĐHH
Tác giả : TS.BS NGUYẾN VĂN THÀNH