Ngoại khoa
SBLNK
Tác giả : TS.BSCKII NGUYỄN ĐỨC CHÍNH
SCCTNTT
Tác giả : PGS.TS NGUYỄN HỮU TÚ
SGGNL
Tác giả : PGS.TS NGUYỄN TIẾN QUYẾT
SPTTK
Tác giả : PGS.TS Kiều Đình Hùng
ĐQN
Tác giả : PGS.TS NGUYỄN MINH HIỆN