Medbook - tủ sách y học
SVBB
Tác giả : PGS.TS LƯU NGỌC HOẠT
SCM
Tác giả : TS. BS Dương Đình Chỉnh
SDDCB
Tác giả : PGS. TS Lê Thị Bình
SBTK
Tác giả : GS. Hoàng Đức Kiệt
Tác giả : PGS.TS LƯU NGỌC HOẠT
SDLM
Tác giả : PGS. TS Phạm Minh Thông