Loading...
Hotline: 0913322944 (HN)

Giá trị của Lupus band test trong việc đánh giá mức độ nặng của bệnh Lupus ban đỏ hệ thống.

01/03/2018

Tác giả: Trần Hậu Khang, Vũ Nguyệt Minh

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Giá trị của lupus band test (LBT) trong việc đánh giá mức độ nặng của bệnh lupus ban đỏ hệ thống (SLE) vẫn còn được bàn cãi. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định mối liên quan giữa LBT và độ nặng của bệnh SLE theo chỉ số BILAG.
Đối tượng và phương pháp: 34 bệnh nhân SLE được sinh thiết da tại thương tổn và da lành. Các mảnh sinh thiết được nhuộm miễn dịch huỳnh quang trực tiếp. Đánh giá mức độ nặng của mỗi bệnh nhân dựa vào chỉ số BILAG. Phân tích mối liên quan giữa LBT và BILAG trên các bệnh nhân SLE (Systemic lupus erythematosus).
Kết quả: Chỉ số BILAG trung bình của nhóm LBT dương tính tại thương tổn và da lành cao hơn nhóm âm tính (tương ứng: 24,7 so với 20,0 tại thương tổn và 24,4 so với 23,9 tại da lành). Nhóm LBT dương tính có mức độ nặng (A và B) về toàn trạng, da-niêm mạc và thận cao hơn nhóm LBT âm tính. Ngoài ra, nhóm có lắng đọng IgA tại thương tổn có tỷ lệ mức độ nặng A và B về cơ xương khớp thấp hơn nhóm không có lắng đọng IgA với p=0,01. Tuy nhiên, với trường hợp lắng đọng IgA tại da lành thì sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê. Nhóm LBT dương tính có tỷ lệ điểm viêm mạch ở mức độ nặng A và B nhiều hơn nhóm LBT âm tính trừ trường hợp lắng đọng C3 tại da lành. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trong trường hợp lắng đọng IgG và IgM tại da lành với p lần lượt là 0,04 và 0,014.
Kết luận: Chỉ số BILAG trung bình của nhóm LBT dương tính cao hơn nhóm âm tính gợi ý rằng LBT có giá trị về tiên lượng mức độ nặng của bệnh trên bệnh nhân SLE. LBT dương tính nặng hơn về toàn trạng, thần kinh, tim phổi, mạch máu và thương tổn thận so với nhóm âm tính. Như vậy, có sự liên quan giữa tự kháng thể lắng đọng ở da với thương tổn nội tạng như thương tổn mạch máu liên quan đến IgG và IgM, thương tổn thận liên quan đến IgG.
Từ khóa: lupus band test, lupus ban đỏ hệ thống, miễn dịch huỳnh quang trực tiếp, BILAG.

Tạp chí Da liễu học Việt Nam số 17 (Tháng 9/2014) .

Bình luận

Bình luận


Bài viết cùng chuyên mục

All Rights Reserved thaythuocvietnam.vn 2018 - Design by Dr.Hope