Medbook - tủ sách y học
BUT
Tác giả : GS.TS Nguyễn Bá Đức
ĐQN
Tác giả : TS.BS Phạm Đình Đài - Ths.BS Đặng Phúc Đức
BG
Tác giả : PGS.TS Phạm Xuân Ngọc
BDU
Tác giả : PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn
CNTH
Tác giả : PGS.TS ĐÀO VĂN LONG