Medbook - tủ sách y học
STĐMCX
Tác giả : PGS. TS Phạm Minh Thông và TS Bùi Văn Giang
SBLNK
Tác giả : TS.BSCKII NGUYỄN ĐỨC CHÍNH
SCCTNTT
Tác giả : PGS.TS NGUYỄN HỮU TÚ
SGGNL
Tác giả : PGS.TS NGUYỄN TIẾN QUYẾT
SPTTK
Tác giả : PGS.TS Kiều Đình Hùng