Medbook - tủ sách y học
SUTT
Tác giả : TS. NGUYỄN THANH HỒI
BNN
Tác giả : ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
SKNN
Tác giả : ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
TKH
Tác giả : PGS. TS Nguyễn Đạt Anh
XTCCĐQN
Tác giả : PGS. TS Nguyễn Đạt Anh và cộng sự dịch
UTBMTBG
Tác giả : PGS.TS ĐÀO VĂN LONG