Trần Tuấn Anh

Năm sinh: 1996
Học hàm, học vị:
Tỉnh/TP:

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Trần Tuấn Anh                           Giới tính: Nam

Năm sinh: 1996

Trình độ chuyên môn (Học hàm học vị cao nhất). Bác sĩ

Tỉnh/TP: Yên Bái

Chuyên khoa: Y học dự phòng

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, CÔNG TÁC

Trường đào tạo: Đại học Y khoa Vinh

Năm tốt nghiệp: 2021

Đơn vị công tác hiện tại: 

  • Nghiên cứu viên, trung tâm nghiên cứu và phát triển môi trường sức khỏe CHERAD, 10/2021-03/2022
  • Cán bộ hiểu quả dự án, tổ chức tầm nhìn thế giới World Vision Việt Nam. 04/2022-nay

  QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CHUYÊN MÔN LÂM SÀNG

a. Các đề tài nghiên cứu đã công bố:

•       Evaluation of the child sexual abuse prevention communication project toward the knowledge and attitude of secondary school students in Vinh city in the school year 2020-2021.

https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2417

•       Knowledge, attitudes and behaviors of Vietnamese people about single-use plastic products and health impacts in 2021.

https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2412

•        Awareness of the impact of environmental pollution on human health and health issues of people inVinh Tan and Phuoc The communes, Tuy Phong district, Binh Thuan in 2021.

https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2416

 b.  Chuyên môn lâm sàng: Khám chữa bệnh