Đơn vị điều hành ” Diễn đàn thầy thuốc Việt Nam”

Chương trình truyền thông

 “ Vì sức khỏe người Việt”.

——————–

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2018

 CƠ QUAN CHỦ QUẢN VÀ CÔNG TY ĐIỀU HÀNH

“Diễn đàn Thầy thuốc Việt Nam

Diễn đàn thầy thuốc Việt Nam thuộc chương trình truyền thông “Vì sức khỏe người Việt” hoạt động theo đúng luật pháp của Việt Nam và điều lệ của Hội nội khoa Việt Nam, do Hội Nội khoa Việt Nam trực tiếp đăng ký xin phép (cơ quan chủ quản), và chương trình truyền thông Vì sức khỏe Người Việt trực tiếp quản lý, điều hành. Diễn đàn Thầy thuốc Việt Nam có bộ máy và hoạt động như sau:

I) CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Hội Nội khoa Việt Nam là cơ quan chủ quản của diễn đàn Thầy thuốc Việt Nam, có quyền hạn và trách nhiệm sau;

a. Vai trò cơ quan chủ quản

 1. Đứng tên làm hồ sơ xin cấp phép hoạt động diễn đàn
 2. Chịu trách nhiệm pháp lý mọi hoạt động của diễn đàn
 3. Thực hiện định hướng mọi hoạt động của diễn đàn
 4. Là pháp nhân trực tiếp (chữ ký và con dấu), trong các giao dịch với cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác nhà nước (nếu cần)
 5. Trực tiếp thực hiện cấp giấy chứng nhận, thư giới thiệu cho các Hoạt động lớn của chương trình.
 6. Phê duyệt các biểu tượng, logo, nhãn hiệu của chương trình và mọi hoạt động khác của chương trình (nếu có)
 7. Là người quyết định tới sự hoạt động; dừng hoặc mở rộng diễn đàn
 8. Bình xét thi đua khen thưởng của các thành viên của diễn đàn, cấp bằng khen, giấy chứng nhận..
 9. Vai trò tổ chức hoạt động: Hội nội khoa Việt Nam giao cho Chương trình truyền thông “Vì sức khỏe người Việt”: Trực tiếp điều hành toàn diện mọi hoạt động của Diễn đàn Thầy thuốc Việt Nam. Trách nhiệm và quyền hạn;
 10. Trực tiếp thực hiện nhằm đảm bảo vai trò cơ quan chủ quản của Hội nội khoa Việt nam đối với mọi hoạt động của diễn đàn theo như mục a, và;
 11. Tuyển chọn nhân sự phục vụ diễn đàn hưởng lương
 12. Tuyển chọn nhân sự cộng tác viên hưởng trợ cấp
 13. Xây dựng chuyên mục của diễn đàn và định hướng hoạt động
 14. Lựa chọn và quyết định đối tác hợp tác
 15. Mở rộng chuyên mục, hoặc tạm dừng chuyên mục
 16. Quản lý nhân sự, đánh giá nhân sự và thực hiện các chế độ theo qui định.
 17. Quyết định mọi phương án hoạt động kinh doanh, Vốn hoạt động, kỳ công bố, phân chia lãi (lỗ)

c. Vốn hoạt động, phương án kinh doanh.

Nhằm thu hút mọi thành viên đóng góp công sức, trí tuệ phục vụ cho sự phát triển của diễn đàn. Được sự cho phép của Hội Nội khoa Việt Nam, chương trình truyền thông “Vì sức khỏe người Việt” Thực hiện phương án Thành lập công ty cổ phần điều hành các hoạt của diễn đàn mang tên; Công ty CP truyền thông “Vì sức khỏe người Việt”. Hội nội khoa Việt Nam chỉ định Công ty CP xuất bản Trẻ là cổ đông chiến lược trực tiếp góp vốn đồng thời là đơn vị đại diện vốn góp của Hội Nội khoa Việt Nam trong công ty với tổng tỷ lệ là 55% vốn

II) CÔNG TY ĐIỀU HÀNH TRỰC TIẾP

Được sự cho phép của Hội Nội khoa Việt Nam, chương trình truyền thông Vì sức khỏe người Việt quyết định thành lập Công ty CP truyền thông “Vì sức khỏe người Việt” trực tiếp điều hành mọi hoạt động của diễn đàn Thầy thuốc Việt Nam; với các khái niệm sau:

 1. Công ty CP truyền thông “Vì sức khỏe người Việt” không phải là một pháp nhân đầy đủ theo pháp luật mà là một tổ chức (nhóm) có cùng đam mê, sở thích đồng ý tham gia với sự bảo trợ của Hội Nội khoa Việt Nam. Việc phân công công việc, tính thù lao đóng góp của các cá nhân, tổ chức tham gia theo mô hình Công ty Cổ phần (ứng dụng luật).

Khái niệm “Công ty” chỉ là qui ước nội bộ trong phạm vi các thành viên tham gia (qui ước làcổ đông) trực tiếp góp vốn (công sức) cho diễn đàn Thầy thuốc Việt Nam. Mọi giao dịch với các cơ quan nhà nước, các đối tác kinh doanh, đối tác hoạt động, cá nhân khác bên ngoài ngoài theo pháp nhân Hội Nội khoa Việt Nam hoặc Công ty CP xuất bản Trẻ.

 1. Phạm vi hoạt động của công ty: Khái niệm “Công ty CP truyền thông Vì sức khỏe người Việt” được sự dụng khi đề cập

– Phân công nội bộ của các thành viên

– Kết nạp thành viên mới,

– Khen thưởng, kỷ luật

– Công bố kết quả hoạt động

– Xây dựng kế hoạch hoạt động

– Trực tiếp tổ chức các hoạt động, tổ chưc bộ máy

– Đánh giá giá trị cổ phiếu và trao đổi cổ phiếu của Công ty trên diễn đàn Thầy thuốc Việt Nam

 1. Vốn góp:

a. Lượng hóa bằng tiền và cổ phiếu: Qui mô Vốn của “Công ty CP truyền thông Vì sức khỏe người Việt” là 1 000 000 VND (một tỷ đồng Việt Nam) được phân chi thành 10 000 000 000 cổ phiếu (mười tỉ)

A1- Cổ đông chiến lược: Công ty CP xuất bản Trẻ do Hội nội khoa Việt Nam chỉ định: 450  000 000 VND (Bốn trăm năm mươi triệu đồng) tương đương  4 500 000 000 (Bốn tỉ năm trăm triệu cổ phiếu), gồm

Đại diện cho Vốn của Hội Nội khoa 200 000 000 VND (hai trăm triệu đồng); là toàn bộ uy tín, vị thế và pháp nhân của Hội Nội khoa trong việc xây dựng diễn đàn Thầy thuốc Việt Nam.

Trực tiếp đóng của công ty CP xuất bản Trẻ: 250 000 000 VND (Hai trăm năm mươi triệu đồng): 150 000 000 VND (tiền mặt); 100 000 000 VND là vật chất (tên miền, thiết kế Web, xây dựng bộ máy, trả lương cho các nhân sự vận hành hàng ngày, phí dịch vụ internet…)

A2: Cổ đông sáng lập: Sau hai tháng thử thách và tiến hành xét duyệt, cổ đông sáng lập chính thức được cấp

01 địa chỉ Email có tên miền ……@thaythuocvietnam.vn.

   có dung lượng 1 GB

Tặng 10 000 000 (mười triệu) cổ phiếu/người

Phí khởi tạo: 200 000 vnd (hai trăm ngàn đồng):

Cổ phiếu của cổ đông sáng lập không được chuyển nhưỡng trên diễn đàn. Nếu không được sự đồng ý của Hội đồng thành viên.

A3: Cổ đông nền tảng- Cổ phiếu (ghi danh): Trong Đợt phát hành đầu tiên, Công ty Cổ phần truyền thông Vì sức khỏe người Việt quyết định bán 500 cổ phần ưu đãi; Mỗi cổ phần tương đương với 1 triệu cổ phiếu ghi danh. Người mua cổ phiếu ghi danh đồng thời sở hữu 01 email: ….@thaythuocvietnam.vn.

– Giá trị của mỗi cổ phần sẽ là giá thông qua bán đấu giá trên Diễn đàn Thầy thuốc Việt nam. 500 người trả giá cao nhất, có kế hoạch rõ ràng nhất sẽ là 500 cổ đông nền tảng.

Mỗi người chỉ được giới hạn mua 01 cổ phần duy nhất. sau thời gian sẽ công bố tên của 500 người được quyền mua

A4: Cổ đông- cổ phiếu phổ thông: Được phát hành theo chiến lược của công ty (theo hình thức đấu giá). Cổ phiếu phổ thông được phép chuyển nhượng tự do trên diễn đàn (mỗi tuần mở 01 phiên giao dịch để khớp lệnh). Mọi mua bán thông qua trung tâm giao dịch của diễn đàn).

Mọi hoạt động quản lý và ổn định giá trị cổ phiếu, hoạt động của sàn giao dịch cổ phiếu do Hội đồng thành viên phụ trách, phòng giao dịch sẽ trực tiếp thực hiện.

III) CỔ PHIẾU, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM

 1. Cổ phiếu ghi danh: Là cổ phiếu có ghi rõ tên của người sở hữu. Cổ phiếu ghi danh không được phép chuyển nhượng trên diễn đàn. Thời gian sở hữu tối thiểu; Ba năm với cổ đông chiến lược, hai năm với cổ đông sáng lập, Một năm với cổ đông nền tảng (trong thời gian này không được phép chuyển nhượng với bất kỳ lý do gì). Sau thời gian trên, nếu có nhu cầu chuyển nhượng sẽ báo với Hội đồng thành viên để có phương án chuyển nhượng.

Cổ đông chiến lược, cổ đông sáng lập, không được phép, mua bổ sung các cổ phiếu ghi danh khác; từ các phiên đấu giá của Công ty hoặc thỏa thuận riêng bên ngoài diễn đàn

 1. Cổ phiếu phổ thông được chuyển nhượng tự do. Mọi người (kể cả cổ đông đang sở hữu cổ phiếu ghi danh) có nhu cầu được mua và bán cổ phiếu phổ thông trên diễn đàn. Diễn đàn sẽ thực hiện phiên giao dịch 01 lân/tuần để khớp lệnh hoặc phát hành cổ phiếu mới. Giá theo phiên là giá thanh toán căn cứ theo nhu cầu mua và bán. Các giao dịch qua diễn đàn sẽ được bảo hộ (cả bên mua và bán).
 2. Trách nhiệm của cổ đông sáng lập, cổ đông nên tảng:

– Có những đóng góp nhất định cho diễn đàn (viết tin, bài, hoạt động tuyên truyền phát triển diễn đàn theo tần suất. Cổ đông sáng lập 06 lần/tháng, cổ đông nền tảng 3 lần/tháng. Mọi tin, bài hoặc các đầu việc khác sẽ được thanh toán bằng cổ phiếu phổ thông. Hàng tháng sẽ thống kê trao thưởng bằng tiền hoặc hiện vật cho những đóng góp nổi bật.

 IV) QUI ƯỚC TÊN CỔ PHIẾU VÀ TÊN ĐỒNG TIỀN GIAO DỊCH

 1. Tên cổ phiếu: VinaDop
 2. Công ty CP truyền thông “Vì sức khỏe người Việt”: Tổng số vốn Ban đầu là 1 000 000 000 VND (Một tỉ đồng chẵn Việt Nam); gồm;

– Tài sản vô hình 250 000 000 VND (Hai trăm triệu động)

– Tài sản hữu hình hiện có 200 000 000VND (Bản quyền, phương tiện hoạt động, khách hàng tiềm năng…)

– Tài sản cấp phát cho cổ đông sáng lập (Cấp khế ước cho cộng tác viên): 200 000 000 VND (hai trăm triệu động).

– Tài sản tồn tại dưới dạng bản thảo, quyền hợp tác với các giáo sư đầu ngành…: 150 000 000 VND (một trăm năm mươi triệu đồng tương đương với Được bảo hộ của Công ty CP xuất bản Trẻ và Hội Nội khoa Việt Nam.

– Vốn lưu động tiền mặt: 200 000 000 VND (hai trăm triệu đồng chẵn).

 1. Đồng tiền trong giao dịch nội bộ

Nhằm bảo tính qui ước và nhu cầu mở rộng diễn đàn, đồng thời thu hút các bạn học viên sinh viên tham gia. Chương trình Vì sức khỏe người Việt quyết định đặt đồng tiền giao dịch nội bộ trong công ty CP truyền thông Vì sức khỏe người Việt là “XU VIỆT NAM” tên giao dịch Vinacoin Viết tắt VNC.

Qui ước qui đổi ban đâu:

1VND (đồng Việt Nam) = 100 VNC (Vinacoin )

4. Công ty CP truyền “thông Vì sức khỏe người Việt”

– Tổng tài sản là 100 000 000 000 VNC (một trăm tỉ đồng VNC)

– Qui đổi thành 10 000 000 000 Cổ phiếu (mười tỉ); phân bổ như sau;

 1. Theo quyền sở hữu;

– Cổ đông chiến lược:

– Cổ đông sáng lập

– Cổ đông nền tảng

– Cổ đông phổ thông

Trên đây là toàn bộ những qui định về hoạt động của công ty CP truyền thông “ Vì sức khỏe người Việt”.

Tìm kiếm bác sĩ tư vấn trực tiếp

Để lại bình luận hoặc câu hỏi của bạn

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận