Hội nghị – Hội thảo

Hội nghị – Hội thảo khoa học ngành Y trong cả nước.

Hội nghị Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam lần thứ 19

Kính gửi:  Các Hội viên Hội Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam                   Các Thầy thuốc làm việc trong lĩnh vực Điện Quang & Y học hạt nhân                  Các đồng nghiệp quan...

Thông báo số 2- Hội nghị khoa học Nội khoa toàn quốc

Ban Tổ chức Hội nghị thông báo về kế hoạch tổ chức “Hội nghị Khoa học Nội khoa toàn quốc lần thứ X” như sau:  Đơn vị tổ chức: Hội Nội Khoa Việt Nam và Trường Đại học Y Dược Huế  Thời gian tổ chức: Từ ngày 19...
Danh sách bài viết

Hội nghị Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam lần thứ 19

Kính gửi:  Các Hội viên Hội Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam                   Các Thầy thuốc làm việc trong lĩnh vực Điện Quang & Y học hạt nhân                  Các đồng nghiệp quan...

Thông báo số 2- Hội nghị khoa học Nội khoa toàn quốc

Ban Tổ chức Hội nghị thông báo về kế hoạch tổ chức “Hội nghị Khoa học Nội khoa toàn quốc lần thứ X” như sau:  Đơn vị tổ chức: Hội Nội Khoa Việt Nam và Trường Đại học Y Dược Huế  Thời gian tổ chức: Từ ngày 19...