Hội nghị – Hội thảo khoa học ngành Y trong cả nước.