các mũi tiêm đầu đời

Các mũi tiêm đầu đời cho trẻ

Trẻ từ khi mới sinh đến 2 tháng tuổi là quãng thời gian quan trọng trong việc việc tiêm phòng của trẻ, có nhiều mũi tiêm mà khi qua giai đoạn này sẽ không thể tiêm được nữa. Những mũi tiêm này sẽ giúp cơ thể bé sản sinh ra...
Danh sách bài viết

Các mũi tiêm đầu đời cho trẻ

Trẻ từ khi mới sinh đến 2 tháng tuổi là quãng thời gian quan trọng trong việc việc tiêm phòng của trẻ, có nhiều mũi tiêm mà khi qua giai đoạn này sẽ không thể tiêm được nữa. Những mũi tiêm này sẽ giúp cơ thể bé sản sinh ra...