• Lở miệng có phải do đồ ăn nóng?
    Lở miệng có phải là do ăn đồ nóng? Nhiều người luôn nghĩ rằng lở miệng là do ăn đồ có tính nóng. Tuy nhiên y học hiện đại đã phủ nhận điều này. Lở miệng có phải là do ăn đồ nóng? (Ảnh:...