Thanh tra y tế đầu xuân 2021

Tăng cường thanh tra về y tế trong dịp đầu xuân 2021

Đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 cần tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động về phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế. Thanh tra...
Danh sách bài viết

Tăng cường thanh tra về y tế trong dịp đầu xuân 2021

Đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 cần tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động về phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế. Thanh tra...