thời gian phục hồi sau tai biến

Sử dụng hợp lý các loại thuốc điều trị sau tai biến

Sử dụng các loại thuốc điều trị sau tai biến mạch máu não an toàn

Trong những năm gần đây, ở Việt Nam, tai biến mạch máu não đang có chiều hướng gia tăng, cướp đi sinh mạng của nhiều người hoặc để lại những di chứng nặng nề, gây thiệt hại to lớn cho gia đình và xã hội. Việc điều trị, phục hồi...
Danh sách bài viết
Sử dụng hợp lý các loại thuốc điều trị sau tai biến

Sử dụng các loại thuốc điều trị sau tai biến mạch máu não an toàn

Trong những năm gần đây, ở Việt Nam, tai biến mạch máu não đang có chiều hướng gia tăng, cướp đi sinh mạng của nhiều người hoặc để lại những di chứng nặng nề, gây thiệt hại to lớn cho gia đình và xã hội. Việc điều trị, phục hồi...