Câu hỏi ôn tập môn Hóa vô cơ – Đại học Y Hà Nội

Câu 1: Tính chất hóa học của Hidro, hidro peoxit

Câu 2: Nguyên nhân tính chất bất thường của nước. Tại sao nước là dung môi tốt hơn đối với nhiều chất.

Câu 3: Nêu những tính chất hóa học cơ bản của nước

Câu 4: Đặc điểm và tính chất hóa học cơ bản nhất của các kim loại kiềm

Câu 5: So sánh tính chất hóa học của các oxit và hidroxit của kim loại nhóm IIA.

Câu 6: Tính chất hóa học đặc biệt của các kim loại Al, Ga, In.

Câu 7: Vị trí và đặc điểm của các kim loại chuyển tiếp

Câu 8: Thế nào là phức lai hóa trong, lai hóa ngoài. Cho các ví dụ khi nào phức có từ tính. Cấu trúc của các ion phức.

Câu 9: Tại sao F không có số oxi hóa dương và chỉ có hóa trị 1,3,5,7 các nguyên tố Cl, Br, I lại có các oxi hóa + và hóa trị 3,5,7

Câu 10: Phương pháp điều chế cho trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

Câu 11: Tại sao HF (là axit) lại phản ứng được với 1 oxit axit SiO2.

Câu 12: So sánh oxi với các nguyên tố trong nhóm về hóa trị và số oxi hóa

Câu 13: Tại sao tính thuận từ của O2 chỉ giải thích bằng thuyết MO mà không giải thích được bằng thuyết VB

Câu 14: Tại sao phần tử O3 có cấu trúc góc. So sánh tính chất hóa học của O3 và O2

Câu 15: Tính chất hóa học cơ bản của H2S, SO2, H2SO3 và muối sunfit, SO3, H2SO4. Lấy ví dụ

Câu 16: Sơ đồ phương pháp điều chế H2SO4  từ FeS2

Câu 17: So sánh N và P về phương diện tạo liên kết cộng hóa trị theo VB. Lấy ví dụ

Câu 18: Giải thích cấu tạo của dựa theo thuyết NH3 lai hóa.

Câu 19: Tính chất hóa học đặc trưng của HNO2 và muối nitrit.

Câu 20: Sơ đồ điều chế HNO3 từ nitơ của không khí

Câu 21: Sản phẩm phản ứng nhiệt phân của các muối nitrat phụ thuộc vào các yếu tố nào? Cho ví dụ

Câu 22: Định nghĩa và phân loại oxít? cho ví dụ

Câu 23: Định nghĩa và phân loại axít? cho ví dụ

Câu 24: Định nghĩa và phân loại bazo? cho ví dụ

Câu 25: Định nghĩa và phân loại muối? cho ví dụ

Câu 26: Cho ví dụ và viết công thức cấu tạo của Hidroxit là axit, hidroxit là bazo.

Ghi chú: Không học phần nguyên tố kim loại nhóm IB, VIIIB

Chuyên Khoa

Thuốc và biệt dược