• Phác đồ Nhi khoa: Đau bụng mạn
    Phác đồ Nhi khoa : Đau bụng mạn  – Theo Apley, đau bụng mạn được định nghĩa khi có ít nhất ba cơn đau trong ít nhất 3 tháng gây ảnh hưởng đến sinh hoạt. – Theo Rome, đau bụng mạn được...