1

12/01/2022

Suy thận mạn gây phù chi, phù mặt với biểu hiện phù trắng, mềm, ấn lõm

Suy thận mạn gây phù chi, phù mặt với biểu hiện phù trắng, mềm, ấn lõm

(Visited 1 times, 1 visits today)
  • Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *