Ngừời tham giaNội dung câu hỏi
1. Hoạt chất mới được phát hiện trong cây hoàn ngọc có tác dụng điều trị ung thư được đặt tên là palatilignan BNGATN. Tên này gắn liền với
A: Một nhà khoa họcB: Một Nhà VănC: Một nhà Hóa họcD: Một doanh nhân

2. Cây hoàn ngọc có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh lý nào?
A: ung thưB: tăng huyết ápC: đái tháo đườngD: viêm ganE: tất cả các đáp án trên

3. Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước về tác dụng phòng chống ung thư của cây hoàn ngọc tại Việt Nam do cơ quan nào xét duyệt? vào năm nào?
A: Bộ Công thương năm 2010B: Bộ Công thương năm 2012C: Bộ Y tế năm 2010D: Bộ Khoa học và công nghệ 2012

4. Giải pháp 4T bao gồm những gì?

5. Bộ sản phẩm từ cây hoàn ngọc của Doanh nghiệp trà Hoàn Ngọc Bảy Nga Tây Ninh bao gồm mấy loại sản phẩm
A: 2B: 3C: 4D: 5