Hàm vị, học vị: Bác sĩ chuyên khoa I

Lê Hải Huy

Học hàm, học vị:
Chuyên khoa:

Nguyễn Duy Mỹ Ngọc

Học hàm, học vị:
Chuyên khoa:

Cao Nữ Hoàng Oanh

Học hàm, học vị:
Chuyên khoa:

Vũ Thúy Bình

Học hàm, học vị:
Chuyên khoa:

Ninh Vũ Hoàng Tuấn

Học hàm, học vị:
Chuyên khoa:

Bùi Thị Yến

Học hàm, học vị:
Chuyên khoa:

Nguyễn Thị Loan

Học hàm, học vị:
Tỉnh/TP:
Chuyên khoa:

Tạ Thị San

Học hàm, học vị:
Tỉnh/TP:
Chuyên khoa:

Hoàng Tân Cương

Học hàm, học vị:
Tỉnh/TP:
Chuyên khoa: