Hàm vị, học vị: Phó Giáo sư

Nguyễn Duy Thắng

Năm sinh: 1953
Học hàm, học vị: , ,
Tỉnh/TP: